top of page

Публічна оферта

ПРЕАМБУЛА Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, замовлення послуги на веб-сайті https://www.plusminus.school/ є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту. Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги. Останні оновлення даної Публічної оферти (надалі – «Договір») відбулись 28 червня 2023 року. ФОП Кривцова Олександра Андріївна (код ЄДРПОУ: 3384807043), (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), надалі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах: 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 1.1. Публічна оферта (договір) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сайту. 1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором. 1.3. Виконавець – ФОП Кривцова Олександра Андріївна (код ЄДРПОУ: 3384807043) 1.4. Сайт - спеціалізоване програмне середовище для проходження курсів та отримання матеріалів за адресою https://www.plusminus.school/, на якому Виконавцем розміщуються та адмініструються всі Курси та Навчальні матеріали. Сайт може бути змінений Виконавцем на інше програмне середовище на власний розсуд, причому Замовник повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Сайту. Користування усіма функціями Сайту (програмного середовища) входить у вартість курсу. 1.5. Курс – сукупність навчальних модулів (відеоматеріалів, завдань, тощо), які надаються протягом певного строку (тривалість Курсу), складені відповідно до певної тематики Виконавцем та особами, залученими Виконавцем. 1.6. Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, файли, домашнє завдання тощо, які розміщені на Сайті. 1.7. Особистий кабінет – обліковий запис Замовника на Сайті, який адмініструється Виконавцем і через який Замовник отримує доступ до Курсів, навчальних матеріалів, іншої необхідної для виконання Договору інформації. 1.8. Замовник – фізична та/або юридична особа, яка погодилася з умовами Договору та Політикою конфіденційності Виконавця, та зареєструвалась у встановлений на Сайті спосіб, де Виконавець надає послуги відповідно до умов даного Договору. 1.9. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до Курсів та/або Навчальних матеріалів, які доступні на Сайті https://www.plusminus.school/ на платній основі. 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до Курсів, Навчальних матеріалів, що розміщені на Сайті https://www.plusminus.school/ після здійснення оплати. 2.2. Послуга надається на платній основі за тарифом обраним Замовником. 2.3. Виконавець має право вносити зміни до Договору в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті без додаткового повідомлення Замовника. 2.4. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами. 2.5. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір Замовник повинен припинити користування сервісом. 2.6. Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на Сайті, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи та інші повідомлення від Виконавця. 2.7. Приймаючи умови цієї публічної оферти, Замовник погоджується із тим, що Послуга надаватиметься українською та/або англійською мовами. 2.8. Доступ до сплачених Курсів та/або Навчальних матеріалів є дійсним щонайменше протягом 180 календарних днів без обмежень за кількістю переглядів. Строк доступу обчислюється з моменту оплати Послуги. 2.9. Виконавець надає Замовнику доступ до належним чином оплачених Курсів та/або Навчальних матеріалів на Сайті без можливості завантаження на пристрій Замовника та без права копіювання. Послуга вважається наданою з моменту надання такого доступу. 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 3.1. Замовник самостійно здійснює купівлю на Сайті та отримує доступ до Курсів та/або Навчальних матеріалів. Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Замовнику доступу до вибраного ним Курсу та/або Навчальних матеріалів через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Сайті протягом строку дії цього договору (шість місяців). 3.2. Виконавець може на свій розсуд встановити додаткову функціональність та може надати Замовнику доступ до додаткових ресурсів Сайту. 3.3. Виконавець не несе відповідальності, якщо Замовник помилився під час зазначення його власних даних. 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 4.1. Виконавець зобов'язується: 4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об'єму послуг. 4.1.2. Зберігати конфіденційність персональних даних Замовника, отриманих при реєстрації облікового запису та/або використання Сайту. 4.1.3. За вимогою Замовника, надавати Акти приймання-передачі в електронному вигляді із використанням електронно-цифрового підпису, що відповідає вимогам законодавства. 4.1.4. Надавати Замовнику онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв’язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Сайту, щодо онлайн вебінарів (фідбек сесій), які можуть надаватися у рамках Курсу чи інших труднощів, які можуть виникнути у Замовника впродовж дії Договору. 4.2. Виконавець має право: 4.2.1. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання. 4.2.2. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ для захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України. 4.3. Замовник зобов'язується: 4.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни, передбачені даним Договором. 4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору. 4.3.3. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Замовник зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу. 4.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги. 4.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі). 4.3.6. Замовник зобов'язується не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної на Сайті, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на вебсторінці Сайту інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів. 4.3.7. Не розміщувати на Сайті або в будь-яких службах, що стосуються Курсу (соцмережі, чати тощо), матеріали, що порушують авторське право, особисті права інших осіб. Якщо Замовник видаватиме чужі роботи за власні під час проходження Курсу (вчинятиме плагіат), Виконавець може достроково односторонньо відмовитись від Договору без повернення оплаченої вартості Курсу. 4.4. Замовник має право: 4.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи. 4.4.2. Використовувати Сайт в межах доступного функціоналу згідно із цими Умовами. 4.4.3. Звертатися до Виконавця із запитом щодо отримання Акту приймання-передачі в електронному вигляді із використанням електронно-цифрового підпису, що відповідає вимогам законодавства. 4.4.4. У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Сайту або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Виконавця, звертатися до Виконавця шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Виконавця. 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ 5.1. Вартість Послуг за даним Договором публікуються на Сайті https://www.plusminus.school/. Вартість Послуги встановлена в гривні, однак Виконавець має право зазначати еквівалент в іноземній валюті. 5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця через платіжну платформу FONDY. В цьому випадку оплата додатково регулюється правилами платіжної платформи, банку (в тому числі банку емітента картки Замовника) та інших учасників платежів. Виконавець не здійснює обробку операцій по банківським карткам. У разі помилок або відмов в оплаті Замовник має звернутися до банку емітенту картки або до представника платіжної платформи, через яку здійснювалась оплата. 5.3. Замовник може забронювати Послугу шляхом внесення передоплати, яка зараховується в Оплату Послуг, що повинна бути здійснена повністю до початку надання Послуги, якщо Виконавець прямо вказує таку можливість. Повернення суми передоплати неможливе. 5.4. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є день надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця від Замовника. 5.5. Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача. 5.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. Ціна Послуг не містить в собі комісію і додаткові збори банків та платіжних систем чи платформ. Замовник самостійно і своїм коштом сплачує такі збори. Розмір комісії або додаткового збору повідомляє відповідний банк та платіжна система чи платформа. 5.7. Замовник може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Замовника через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу. 5.8. Оплата за Навчальні матеріали не підлягає поверненню. 5.9. Замовних може повернути не більше 50% сплачених грошових коштів за Курси протягом 10 календарних днів з моменту Оплати Послуг. Таке повернення узгоджується в індивідуальному порядку засобами електронного листування. Виконавець утримує комісію платіжної платформи. Електронна адреса для листування: plusminus.school@gmail.com. 6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 6.1. Усі права на вебсайт належать Виконавцеві. 6.2. Права інтелектуальної власності на Курси та Навчальні матеріали, розміщені на Сайті, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. 6.3. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави. 6.4. Виконавець надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Сайту та використання Навчальних матеріалів. 6.5. Надаючи право на використання Замовником об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором. 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 7.1. У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Сайту та Навчальних матеріалів. 7.2. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Сайту у випадку: – виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Облікового запису третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами). 7.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 7.2. цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Облікового запису третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами. 8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 8.1. Ці Умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України. 8.2. Всі спори, які можуть виникнути у зв'язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. 8.3. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов'язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та\або телефоном. 8.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України. 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 9.1. Договір діє до моменту спливу 6 (шести) місяців від дня початку Курсу відповідно до Програми Курсу. Доступ до Облікового запису та Навчальних матеріалів надається на термін не коротший за тривалість дії Договору, та може подовжуватися. У випадку, якщо Замовник не скористався послугами протягом 180 (сто вісімдесяти) календарних днів з особистих причин, термін дії Договору не продовжується. 9.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку: 9.2.1. невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором; 9.2.2. у випадках передбачених розділом цього Договору. 10. ФОРС-МАЖОР 10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військових дій, заворушень чи саботажу; стихійних лих; відключення електрики, інтернету або телекомунікацій; або державних обмежень. Термін виконання зобов'язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини. 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 11.1. Сторони погодились, що положення цієї Оферти розміщені на Сайті https://www.plusminus.school/, а свою згоду з усіма умовами Оферти Замовник надає у випадку замовлення послуги Виконавця. 11.2. Усі запити щодо використання Сайту, зокрема ті, що передбачені цими Умовами, повинні надсилатися Виконавцю на таку електронну адресу plusminus.school@gmail.com 12. Реквізити Виконавця ФОП Кривцова Олександра Андріївна Код за ЄДРПОУ: 3384807043 IBAN UA823220010000026007310026965 в АТ КБ ПриватБанк в м. Київ Є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 5%. e-mail: plusminus.school@gmail.com

bottom of page